អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៦៦៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកំណត់ថ្លៃឈ្នួលដីតំបន់ អាជ្ញាបណ្ណធនធានរ៉ែ