អានឯកសារ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការការងារឆ្នាំ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល