អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៩១ ប្រក.ប.ស្ថ ស្តីពី ចំណាត់ថ្នាក់នៃការវាយតម្លៃហេតុ ប៉ះពាល់បរិស្ថានសម្រាប់គម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែសំណង់គ្រប់ប្រភេទ ឬរ៉ែផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈជាសិប្បកម្ម ឬអាជីវកម្មខ្នាតតូច