អានឯកសារ
ប្រកាស​ស្ដីពី នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេស សុវត្ថិភាពសន្និធិឧស្ម័នអិលភីជីក្នុងកំបុ៉ង និង/ឬធុងដើម្បីលក់ និងសន្និធិប្រេងរំអិលក្នុងកបុ៉ង និង/ឬធុងដើម្បីលក់និងប្ដូរដល់យានយន្ដ