អានឯកសារ
ប្រកាសស្ដីពីការ ធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារក្នុងការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណធនធានរ៉ែ សម្រាប់ប្រតិបត្តិការមានលក្ខណៈជាសិប្បកម្មនិងខ្នាតតូចទៅ ឪ្យរដ្ឋបាលរាជធានី ខ្តេត