អានឯកសារ
ប្រកាសអន្ដរក្រសួង ស្ដីពីអត្រាសួយសារលើតម្លៃផលិតផលរ៉ែ និងនីតិវិធីនៃការបង់ថ្លៃសួយសារ