អានឯកសារ
ប្រកាសរួមលេខ ១៤៥១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ដោយក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល
មិនមានឯកសារ