អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៥១៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការប្រើប្រាស់ថវិការសម្រាប់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត និងពង្រឹងយន្តការនៃការកៀរគរនិងប្រមូលចំណូលសួយសារធនធានរ៉ែ