អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០១៤២ រថ.នក.ប្រក ស្តីពី ការវាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានលើគម្រោងធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទ (និរាករណ៍)