អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ២៨៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី អត្រាសួយសារលើតម្លៃធនធានរ៉ែនិងនីតិវិធីនៃការបង់ថ្លៃសួយសារ