អានឯកសារ
ប្រកាសរួមលេខ ១០០៦ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល និង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ (និរាករណ៍)