អានឯកសារ
ប្រកាសរួមលេខ ១០០៥ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល (និរាករណ៍)