អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ៩៣៤ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកំណត់សួយសារខ្សាច់សំណង់និងខ្សាច់ល្បាយភក់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេស (និរាករណ៍)