អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ១៧២ ឧរថ.អភរ.ប្រក លេខ ២៩១ សហវ.ប្រក ស្តីពី ការកំណត់ថ្លៃចុះបញ្ជីរ ពាក្យសុំ(កម្រៃអាជ្ញាបណ្ណ) ការពន្យារបន្ត ការផ្ទេរសិទ្ធិនៃអាជ្ញា បណ្ណធនធានរ៉ែឈ្នួលដីប្រចាំឆ្នាំនៃតំបន់សម្បទានសំរាប់ធ្វើការស្វែងរុករកនិង/ឬធ្វើអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ និងសួយសារធនធានរ៉ែ (និរាករណ៍ ប្រការ១ ចំណុច៦)