អានឯកសារ
ប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ ០០៦ ប្រក.សហវ ស្តីពី ការកំណត់ថ្លៃវត្ថុធាតុដើមថ្មសំភារៈសំណង់