អានឯកសារ
សារាចរណែនាំលេខ ០០២ ឧរថ.ធរ.សរណន ស្តីពី វិធានការទប់ស្កាត់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែអនាធិបតេយ្យនៅតាមបណ្តា ខេត្ត-ក្រុង ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា