អានឯកសារ
សារាចរលេខ ០០១ ឧរថ.ធរ.សរច ស្តីពី ការព្យួរទុក និងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណធនធានរ៉ែ