អានឯកសារ
សារាចរណែនាំលេខ ០០៥ សហវ ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់