អានឯកសារ
សេចក្តីណែនាំលេខ ០២៦៣ រថ.អធរ.សណន ស្តីពី ការបង់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម មូលនិធិរ៉ែទ្រទ្រង់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងមូលនិធិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងកសាងសមត្ថភាពចំពោះធនធានរ៉ែសំណង់