អានឯកសារ
សេចក្តីណែនាំលេខ ០២១៤ រថ.អធរ.សកណ ស្តីពី ការពង្រឹងការគ្រប់គ្រង និងប្រមូលសួយសារធនធានរ៉ែសំណង់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត