អានឯកសារ
សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៥ ឧរថ.អភរ.សណន ស្តីពី ការអនុវត្តន៍ប្រកាសលេខ ៦២៨ ឧរថ.អភរ.ប្រក និងប្រកាសលេខ ៦២៩ ឧរថ.អភរ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ស្តីពីការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចលើការងារចុះបញ្ជីចេញអាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្ម និងអាជ្ញាបណ្ណកែច្នៃធនធានរ៉ែជូនដល់បណ្តាក្រុង