អានឯកសារ
សេចក្តីណែនាំលេខ ០០៦ ឧរថ.អធរ.សណន ស្តីពី ការអនុវត្តន៍ប្រកាសលេខ ១០៥២ ឧរថ.អធរ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ស្តីពី ការធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចលើការងារចុះបញ្ជីនិងចេញអាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មនិងអាជ្ញាបណ្ណកែច្នៃធនធានរ៉ែជូនដល់បណ្តាក្រុងនិងស្រុក