អានឯកសារ
ច្បាប់ស្តីពីអគ្គិសនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (បានធ្វើវិសោធនកម្មពីរលើក៖ លើកទី១ ផ្តល់សច្ចានុម័តនៅថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ និងលើកទី២ ផ្តល់សច្ចានុម័តនៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥ )