អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតល័ក្ខខ័ណ្ឌលំអិតនៃស្តង់ដារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា