អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី១ លើប្រកាសលេខ៤៧០ ស្តីពីការបង្កើតស្តង់ដារបច្ចេកទេស អគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា