អានឯកសារ
ផែនការសម្រាប់អនុវត្តការបន្ថយអត្រា និងគម្លាតថ្លៃលក់អគ្គិសនីតាមបណ្តាខេត្ត និងរាជធានី ឆ្នាំ២០១៥-២០២០