អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលប្រការ ៨ ១១ ១២ ១៥ និង១៧ នៃប្រកាសលេខ ០០៩២ រថ បវប ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយប្រេងឥន្ធនៈ