អានឯកសារ
ពាក្យសុំបន្តសុពលភាពវិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតិដំណើរការស្ថានីយប្រេង ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ