អានឯកសារ
ពាក្យសុំលិខិតបញ្ជាក់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពនៃការបង្កើតស្ថានីយប្រេង ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ