អានឯកសារ
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបត្រអនុញ្ញាតដំណើរការស្ថានីយប្រេង ឬឧស្ម័នឥន្ធនៈ ទម្រង់ ក