អានឯកសារ
ពាក្យសុំចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា