អានឯកសារ
ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ និងកម្មវិធីការងារវិស័យធនធានរ៉ែ និងប្រេងកាត(ផ្នែកអាប់ស្រ្ទីម)សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៤-២០១៨ (យុទ្ធសាស្ត្រធនធានរ៉ែ ២០១៨)