អានឯកសារ
ប្រកាសលេខ ១៣៧ រថ.អធរ.ប្រក ស្តីពី ការប្រគល់ភារកិច្ចលើការគ្រប់គ្រង និងការប្រមូលចំណូលពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈលើការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណសិប្បកម្មធនធានរ៉ែ និងការពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ និងការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តទៅឲ្យមន្ទីររ៉ែ និងថាមពល រាជធានី-ខេត្ត