អានឯកសារ
ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតស្តង់ដារបច្ចេកទេសអគ្គិសនីក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា